Regulamin

 1. Regulamin sklepu internetowego ETERNO Operatorem Serwisu Internetowego i Sklepu Internetowego ETERNO, znajdującego się na stronie www.eterno.pl jest: Barbara Stelmach, Kamil Stelmach prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą „ETERNO” s.c. z siedzibą w Pruszkowie, przy ul. Magazynowej 9, NIP: 522-277-63-76, nr REGON: 140176880, BDO: 000044238, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
  Numer księgi GIODO: 122549
  Numer konta Bankowego: 20 1240 6348 1111 0010 4371 5894
  Adres do korespondencji:
  Dział Reklamacji i Zwrotów: ETERNO s.c. ul. Magazynowa 9, 05-800 Pruszków
  Adres poczty elektronicznej: [email protected]
  Numer telefonu kontaktowego: 227587692

  Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego ETERNO dostępnego pod adresem www.eterno.pl oraz zasady realizacji oferowanych za jego pośrednictwem usług, w szczególności warunki zawierania umów sprzedaży towaru znajdującego się w asortymencie sklepu oraz zasady wykonywana tych umów.
  Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie w serwisie www.eterno.pl w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.

  Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:
  1) Serwis- zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych zarządzanych przez Sprzedawcę funkcjonujący pod domeną eterno.pl;
  2) Sklep internetowy - sklep internetowy eterno.pl prowadzony przez Sprzedawcę za pośrednictwem serwisu internetowego, dostępny po domeną eterno.pl;
  3) Użytkownik - każdy użytkownik sieci internetowej, który korzysta z Internetu;
  4) Nabywca - pełnoletni konsument lub przedsiębiorca który za pośrednictwem sklepu internetowego nabywa towary od Sprzedawcy na podstawie umowy sprzedaży;
  5) Konsument - konsument w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121) tj. osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  6) Przedsiębiorca - przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121) tj. osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
  7) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą za pośrednictwem Sklepu na zasadach wynikających z Regulaminu;
  8) Sprzedawca Barbara Stelmach, Kamil Stelmach, prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą „ETERNO” s.c. z siedzibą w Pruszkowie, przy ul. Magazynowej 9, NIP: 522-277-63-76, nr REGON: 140176880, zarejestrowanej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki;
  9) Zamówienie - oświadczenie woli Nabywcy złożone z zastosowaniem procedury przewidzianej niniejszym Regulaminem w celu nabycia towaru.

  § 1. Ogólne warunki korzystania ze sklepu internetowego
  1. Korzystanie ze sklepu internetowego, w tym przeglądanie asortymentu Sklepu oraz składanie zamówień za pośrednictwem domeny eterno.pl wymaga od Użytkownika posiadania co najmniej:
  a) Komputera lub innego multimedialnego urządzenia elektronicznego zapewniającego dostęp do Internetu i zaopatrzonego w przeglądarkę internetową: -Internet Explorer, -Google Chrome, - Mozilla Firefox, -Opera, Safari włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies
  b) Aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail)
  2. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia serwisu. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne.
  3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Serwisu z infrastrukturą techniczną Użytkownika.
  4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za działanie reklamy, która jest publikowana na łamach serwisu.
  5. Przeglądanie asortymentu sklepu internetowego jest bezpłatne i nie wymaga rejestracji w serwisie.

  § 2. Rejestracja
  1. Korzystanie z pełnej funkcjonalności sklepu internetowego, w tym możliwość składania zamówień za pośrednictwem sklepu internetowego wymaga rejestracji w serwisie.
  2. Rejestracja w serwisie dostępna jest jedynie dla osób pełnoletnich.
  3. Użytkownik nie będący osobą fizyczną może korzystać z serwisu i dokonać rejestracji za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu.
  4. Rejestracja w serwisie jest bezpłatna i dobrowolna. Przeprowadzenie procesu rejestracji wymaga wypełnienia formularzu rejestracyjnego, w tym podania przez Użytkownika następujących danych: imię i nazwisko, adres, kontakt telefoniczny, adres e-mail, adres dostawy oraz zaakceptowania regulaminu sklepu oraz złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim za wyjątkiem podzbioru danych przekazanych operatorowi płatności lub firmie kurierskiej. Użytkownik ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych".
  5. Po zarejestrowaniu się w Sklepie każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
  6. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Użytkownika podanych podczas rejestracji Użytkownik powinien je zaktualizować przed zawarciem kolejnej umowy.

  § 3. Strony transakcji
  1. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym ETERNO zwaną dalej Nabywcą, jest pełnoletnia osoba fizyczna lub przedsiębiorca, która zawiera umowę ze Sprzedawcą na zasadach określonych niniejszym Regulaminem
  2. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie Sklepu Internetowego ETERNO zwaną w umowie Sprzedawcą jest operator Sklepu – eterno.pl Barbara Stelmach, Kamil Stelmach prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą „ETERNO” s.c. z siedzibą w Pruszkowie, przy ul. Magazynowej 9, NIP: 522-277-63-76, nr REGON: 140176880,

  § 4. Oferta sklepu
  1. Przedmiotami transakcji sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego ETERNO są produkty wymienione w ofercie, udostępnionej w serwisie internetowym eterno.pl w chwili składania zamówienia.
  2. Ceny towarów znajdujących się w Sklepie są podane w polskich złotych.
  3. Ceny towarów widoczne dla Nabywców detalicznych są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
  4. Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy czy przesyłki, a dostawa obowiązuje tylko na terenie Polski.
  5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.
  6. Kolorystyka na zdjęciach może odbiegać od faktycznej - w zależności od skalibrowania monitora na którym są wyświetlane oraz kąta patrzenia - odcienie mogą się różnić.
  7. Wszystkie sprzedawane towary zawierają dokładny opis ich właściwości odpowiadający opisowi stosowanemu przez producenta. Opis odpowiada właściwościom towarów sprzedawanych na stronach Sklepu. Produkty oferowane w sklepie są zgodne z recepturami, w terminie przydatności do spożycia, producent zapewnia jakość. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia towaru wolnego od wad.

  § 5. Zamawianie towarów
  1. Zamówienia może dokonać osoba pełnoletnia.
  2. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Polski.
  3. Zamówienie może zostać złożone poprzez: • Wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronie po uprzedniej rejestracji i zalogowaniu się do serwisu; • Wysłanie wiadomości e-mail zawierającej dane dotyczące zamawianego towaru oraz dane odbiorcy i ewentualne dane dla wystawienia faktury VAT na adres eterno.pl
  4. Każde zamówienie składane w Sklepie Internetowym ETERNO będzie potwierdzone. W ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia system automatycznie potwierdzi złożenie zamówienia, poprzez wysłanie odpowiedniego potwierdzenia na podany przez Nabywcę adres e-mail lub numer telefonu komórkowego.
  5. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Nabywcą a Sprzedawcą Sklepu Internetowego ETERNO.
  6. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia wynikającego z winy Nabywcy (np. błędny numer telefonu lub adres e-mail), złożone zamówienie zostaje anulowane w ciągu 48 godzin od dnia złożenia, a ewentualne dane osobowe w nim zawarte zostają usunięte z bazy danych sklepu.
  7. Nabywca w momencie złożenia zamówienia wybiera preferowaną formę płatności. Dostępne formy płatności za realizację zamówienia zostały szczegółowo wymienione w § 5 Regulaminu
  8. W momencie złożenia zamówienia Nabywca wskazuje preferowany sposób dostawy towaru. Towar dostarczany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
  9. Złożenie zamówienia wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie przez Barbarę Stelmach, Kamil Stelmach prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą „ETERNO” s.c. z siedzibą w Pruszkowie, przy ul. Magazynowej 9, NIP: 522-277-63-76, nr REGON: 140176880, danych osobowych zawartych w zamówieniu w celu prawidłowej realizacji umowy sprzedaży, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U.Nr 133 poz. 883) o ochronie danych osobowych.
  10. Aby prawidłowo złożyć zamówienie w Sklepie należy włączyć obsługę javascript oraz cookies w przeglądarce.
  11. Sklep nie będzie realizował zamówień złożonych z wykorzystaniem technik (zwanych potocznie hakerskimi) zmieniających sposób zachowania rozwiązania technicznego wykorzystywanego przez Sklep.

  § 6. Formy płatności
  1. Nabywca przy składaniu zamówienia może wybrać następujący sposób płatności ceny oraz kosztów dostarczenia towaru:
  • Gotówką przy odbiorze towaru z siedziby Sprzedawcy
  • Przelewem przed dostawą towaru, wówczas wysyłka towaru nastąpi po zaksięgowaniu wpłaty na koncie.
  • Poprzez system przelewy24.pl., możliwa płatność kartami kredytowymi lub przez bankowość elektroniczną. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
  • Poprzez system PayU
  2. Płatność w formie elektronicznej dokonywana będzie na rachunek bankowy nr 20 1240 6348 1111 0010 4371 5894 należący do Sprzedawcy.
  3. W przypadku wyboru formy płatności w postaci wpłaty na konto bankowe Sklepu, należy dokonać płatności w terminie do 5 dni. W przypadku braku płatności za dane zamówienie w terminie 5 dni, Sklep zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez spełnienia świadczenia.
  4. Do każdego zamówienia dołączony będzie paragon lub na życzenie Nabywcy – faktura VAT.

  § 7. Realizacja zamówień, dostawa i transport towaru
  1. Towary zamówione za pośrednictwem Sklepu internetowego ETERNO są dostarczane jedynie na terytorium Polski, na adres wskazany przez Nabywcę podczas złożenia zamówienia.
  2. Towary dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej wskazanej przez Sprzedawcę.
  3. Zamówienia są realizowane w ciągu 14 dni od daty zaakceptowania zamówienia. Większość zamówień wysyłanych jest w ciągu 1-2 dni roboczych. W przypadku opóźnień bądź problemów z realizacją zamówienia Nabywca zostanie o tym powiadomiony drogą mailową lub telefoniczną przez obsługę sklepu. Sklep zobowiązuje się do zrealizowania w jak najkrótszym czasie, w terminie nie przekraczającym 30 dni.
  4. Dostawa zamówionego towaru następuje w ciągu 1-2 dni roboczych od daty nadania w przypadku wysyłki kurierskiej.
  5. Przesyłki są odpowiednio zabezpieczone i ubezpieczone, rekomenduje się dokładne sprawdzenie doręczonej przesyłki w obecności kuriera, a w razie stwierdzenia jej uszkodzenia sporządzenie protokołu szkody, potwierdzonej podpisem kuriera.
  6. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
  7. Podczas odbioru przesyłki przez Klienta należy sprawdzić stan i kompletność zawartości przesyłki, a w przypadku stwierdzenia:
   1. uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki/towaru i/lub
   2. niekompletności zawartości przesyłki/towaru i/lub 3. niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia Nabywca uprawniony jest do:
    a) odmowy przyjęcia przesyłki.
  Odmawiając przyjęcia przesyłki, Nabywca może powiadomić Sklep, w tym w drodze e-mailowej o zaistniałej sytuacji w celu przygotowania nowej dostawy albo b) przyjęcia przesyłki i jednoczesnego spisania – wspólnie z kurierem - protokołu reklamacji zawierającego opis niezgodności towaru z umowa (protokół powinien być podpisany przez kuriera). Protokół Nabywca wypełnia i podpisuje w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz w obecności pracownika poczty kurierskiej.
  8. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, w ramach realizacji umowy z Nabywcą, Sklep jest upoważniony przesłać Nabywcy na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Nabywca jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.
  9. Na podstawie § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dziennik Ustaw NR 249 poz. 1661), złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją na przesyłanie drogą elektroniczną wystawianych przez wystawcę faktur, faktur korygujących i duplikatów faktur. Faktury elektroniczne będą przesyłane na adres e-mail podany podczas składania zamówienia, przy czym zmiany adresu e-mail, na który mają być wysyłane e-faktury, będą wiążące dla wystawcy faktury dopiero po doręczeniu mu informacji o nowym adresie e-mail, w formie elektronicznej lub pisemnej. Niniejsza akceptacja może zostać wycofana po przekazaniu odwołania w formie elektronicznej lub pisemnej wystawcy faktur.

  § 8. Koszt dostawy towaru

  Zamówienia realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS tylko na terenie Polski, InPost - do wybranego paczkomatu. Możliwy jest też odbiór osobisty w siedzibie firmy.

  • Wysyłka firmą kurierską UPS z przedpłatą: 19PLN
  • Wysyłka firmą kurierską UPS za pobraniem: 22PLN
  • Wysyłka InPost do wybranego paczkomatu: 15PLN
  • Odbiór osobisty: 0PLN

  REALIZACJA ZAMÓWIENIA POZA GRANICE KRAJU:

  W przypadku dostawy poza Polskę musimy wycenić indywidualnie koszty transportu, które są różne w zależności od kraju dostawy. 
  Prosimy o przesłanie zapytania o wycenę transportu wraz z podaniem adresu dostawy na adres mailowy: [email protected].  W odpowiedzi otrzymają Państwo koszty wysyłki pod wskazany adres.

  § 9. Odstąpienie od Umowy
  1. Nabywca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn.
  2. Nabywcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży, której przedmiotem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  3. Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od umowy powinno zostać sporządzone na piśmie i przekazane Sprzedawcy w terminie 14 dni. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem wskazanego terminu.
  4. Aby odstąpić od umowy Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres: ETERNO s.c. ul. Magazynowa 9, 05-800 Pruszków
  Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):
  [adres sprzedającego]
  Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numer zamówienia: [numer].
  Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data]. Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
  Adres: [adres kupującego] Data: [data odstąpienia od umowy] Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]
  W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uznana za niezawartą, a Nabywca zostaje zwolniony z wszelkich zobowiązań wobec Sprzedawcy.
  5. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie rzeczy przed upływem wskazanego terminu.
  6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Nabywcy będącemu Konsumentem wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ustępu 10. Nabywca ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
  7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Towar powinien zostać zwrócony w takim stanie w jakim został wydany – w oryginalnym opakowaniu, z oryginalnymi metkami oraz z dowodem zakupu.
  8. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
  9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  10. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

  § 10. Reklamacje i gwarancje
  1. W chwili odbioru towaru Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki. Ewentualne uszkodzenia lub niezgodności należy niezwłocznie zgłosić kurierowi, oraz skontaktować się z pracownikiem Sprzedawcy pocztą elektroniczną na adres: [email protected]
  2. Każdy zakupiony towar w Sklepie ETERNO jest fabrycznie nowy i posiada 12 miesięczną gwarancję, jednakże nie dłuższą niż termin przydatności do użycia lub spożycia.
  3. Reklamacje mogą być składane, pisemnie na adres korespondencyjny Sprzedawcy lub pocztą elektroniczną na adres: [email protected] Nabywca, który nabył w Sklepie Internetowym towar posiadający wady fizyczne lub prawne, przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi określone w art. 556-581 Kodeksu cywilnego oraz w ustawach szczególnych. Reklamując zakupiony towar Nabywca zobowiązany jest do przedstawienia dowodu zakupu towaru lub jego kopii oraz wskazania informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, określenia sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową oraz danych kontaktowych Nabywcy.
  4. Sprzedawca w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Nabywcy i powiadomi go o uwzględnieniu lub odrzuceniu reklamacji oraz o dalszym sposobie postępowania.
  5. W przypadku, gdy składana przez Nabywcę reklamacja zostanie rozpatrzona na korzyść Nabywcy, Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo niezwłocznie wady usunie i odeśle go na własny koszt. W przypadku braku możliwości wymiany towaru, usunięcia wady towaru lub obniżenia jego ceny Sprzedawca zwróci należność niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.

  § 11. Postanowienia końcowe
  1. Nabywca składając zamówienie akceptuje niniejszy regulamin.
  2. Nabywca dokonujący zakupu w sklepie internetowym ETERNO wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail do Sprzedawcy oraz na przetwarzanie tego adresu przez sklep internetowy ETERNO.
  3. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Nabywcy (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
  4. Wszystkie wymienione na witrynie Sklepu ETERNO produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
  5. Sprzedawca nie odpowiada za brak możliwości dostępu do serwisu wynikający z przyczyn od niego niezależnych. Sprzedawca zastrzega sobie także prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu serwisu w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania serwisu, o czym w miarę możliwości będzie z wyprzedzeniem informował na stronie głównej serwisu.
  6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.
  7. W przypadku zaistnienia sytuacji nieprzewidzianej w powyższym regulaminie prosimy o kontakt w celu ugodowego i zgodnego z polskim prawem rozwiązania problemu.
  8. W celu ustalenia indywidualnych warunków sprzedaży skontaktuj się ze Sklepem.
  9. Regulamin obowiązuje od dnia 20 stycznia 2016 roku.
Loading...