Data: 24 lutego 2023
Kategoria: Aktualności
Regulamin konkursu pt.: Stwórz własny zestaw
Data: 24 lutego 2023
Kategoria: AktualnościZapoznaj się z regulaminem do konkursu na profilu @ETERNOprzetwory na Facebooku.

Regulamin konkursu „Stwórz własny zestaw”

 
Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest ETERNO S.C., ul. Magazynowa 9, 05-800 Pruszków. NIP:5222776376  REGON:140176880, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs „Stwórz własny zestaw”, zwany dalej również konkursem jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem portalu Facebook.
 3. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 4. Informacja o konkursie, zasadach uczestnictwa zostanie opublikowana na portalu społecznościowym Facebook, na stronie wydarzenia (zwanego dalej również Wydarzeniem) “Stwórz własny zestaw”  znajdującej się pod adresem https://www.facebook.com/ETERNOprzetwory administrowanego przez profil ETERNO S.C https://www.facebook.com/ETERNOprzetwory zwany dalej „ Fanpage”.
 5. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez podmioty zarządzające lub będące właścicielami portalu Facebook, za pośrednictwem którego można wziąć udział w konkursie, ani z nimi powiązany, a portal Facebook nie ponosi odpowiedzialności wobec uczestników w związku z realizacją konkursu.Regulamin stanowi podstawę konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

 Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne.
 2. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki zawarte w regulaminie. Osoby niepełnoletnie, mogą brać udział w konkursie pod warunkiem posiadania skutecznej prawnie zgody przedstawiciela ustawowego na udział w konkursie oraz na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z przeprowadzeniem oraz zakończeniem konkursu. W przypadku rozstrzygnięcia konkursu z niepełnoletnim zwycięzcą musi on przesłać zgody prawnego opiekuna (na udział w konkursie i przetwarzanie danych) i z nim zgłosić się po odbiór nagrody.
 3. Aby wziąć udział w konkursie należy posiadać aktywny profil na portalu Facebook założony i prowadzony zgodnie z regulaminem portalu Facebook oraz wszystkimi innymi zasadami, politykami lub wytycznymi Facebooka, niezablokowany czasowo lub trwale przez Facebook. Nazwa profilu uczestnika musi odpowiadać imieniu i nazwisku uczestnika i nie może być skrótem żadnej z tych danych jak i pseudonimem.
 4. Zgłoszenie swojego udziału w konkursie następuje poprzez zrealizowanie zadania konkursowego tj. dodanie komentarza pod postem konkursowym administratora na stronie wydarzenia
 5. Każdy uczestnik może zamieścić jeden komentarz (uzyskać prawo do maksymalnie jednej nagrody w konkursie). W przypadku umieszczenia dwóch lub więcej odpowiedzi tekstowych (zgłoszeń do konkursu), będzie brana pod uwagę tylko pierwszą odpowiedź, reszta zostanie usunięta.
 6. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo. Uczestnictwa w konkursie i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
 7. Zgłoszenie nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, niemoralnych lub treści sprzecznych z prawem lub treści obrażających uczucia religijne, nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów, nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych, praw autorskich, wizerunku, praw do znaków towarowych, logo, wzorów przemysłowych i innych oznaczeń stanowiących własność intelektualną, nie może naruszać wymagań konkursu oraz regulaminu portalu Facebook, nie może być wysłane jako wiadomość prywatna na żadnym z portali lub umieszczona na ogólnym profilu ETERNO SC. na portalu Facebook, nie może zawierać jakichkolwiek obiektów graficznych. W przypadku wykrycia naruszenia któregokolwiek z powyższych postanowień, Organizator ma prawo wykluczyć takie zgłoszenie z konkursu lub pozbawić uczestnika ewentualnego prawa do nagrody w konkursie.
 8. Ponadto, Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie zgłoszeń uczestników, którzy biorą udział w konkursie posługując się kilkoma profilami na portalu Facebook lub Instagram, zgłoszeń uczestników, którzy biorą udział w konkursie posługując się profilem na portalu Facebooku lub Instagram, w którym został podany fikcyjny adres e-mail lub nieprawdziwe imię lub nazwisko danej osoby, zgłoszeń uczestników, którzy podali nieprawdziwe dane osobowe.
 9. Jeżeli Uczestnik usunie swój komentarz przed ogłoszeniem wyników konkursu, uznaje się, że Uczestnik zrezygnował z udziału w konkursie.
 10. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza zapoznanie się i akceptację Regulaminu Konkursu. 
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook.

Zadanie konkursowe:

 1. Wybór maksymalnie 5 produktów, ze wszystkich dostępnych na stronie: https://eterno.pl/sklep/
 2. Stworzenie własnej, wyjątkowej nazwy zestawu.
 3. Dobór pudełka.
   

 Zasady konkursowe, czas trwania konkursu oraz wyłonienie zwycięzców:

 1. Produkty wystarczy wymienić z nazwy oraz zamieścić w komentarzu pod postem konkursowym.
 2. W konkursie zostanie wybranych 3 zwycięzców. 
 3. Trzy pierwsze osoby z największą ilością polubień pod własnymi komentarzami zostaną zwycięzcami. 
 4. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku.
 5. Konkurs „stwórz własny zestaw” będzie trwał od dnia 22.02.2023r. od godz. 16:00 do dnia   03.03.2023r. do godziny 16:00, przy czym okres ten nie obejmuje ogłoszenia wyników konkursu, wydawania nagród i rozpatrywania ewentualnych reklamacji. W okresie trwania konkursu możliwe jest realizowanie zadania konkursowego.
 6. Spośród zgłoszeń uczestników spełniających wszystkie warunki uczestnictwa, nadesłanych przez uczestników w całym czasie trwania konkursu „stwórz własny zestaw”, nagrodzimy 3 uczestników, których propozycje odpowiedzi konkursowej zostały ocenione przez społeczność  jako najlepsze, najciekawsze, najbardziej kreatywne i oryginalne, zwanych dalej: „Laureatami, zwycięzcami” (łącznie 3 Laureatów).
 7. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi na stronie wydarzenia, zwycięzcy zostaną powiadomieni za pomocą wiadomości prywatnej, oraz nastąpi oficjalne ogłoszenie wyników w oddzielnym poście zgodnie z końcem trwania konkursu wspomnianym we wcześniejszych punktach.

Nagroda oraz warunki jej przyznania

Nagrodami w konkursie są: 

 • 1 miejsce: dodanie do oferty sklepu stworzonego przez zwycięzcę zestawu, umieszczenie informacji na stronie o autorze. Podziękowanie oraz swój własny zestaw. Bawełniana torba.
 • 2 miejsce: podziękowanie oraz swój własny zestaw, Bawełniana torba + książeczka z przepisami na Wielkanoc
 • 3 miejsce: podziękowanie oraz swój własny zestaw, Bawełniana torba.

 1. Nagrody zostaną przesłane pocztą lub InPost do paczkomatu.
 2. Laureat po otrzymaniu informacji o wygranej, zobowiązany jest potwierdzić odbiór nagrody w ciągu jednego dnia (24 godzin) od otrzymania wiadomości prywatnej. Brak potwierdzenia równoznaczny jest z rezygnacją z prawa do odbioru nagrody.
 3. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzców na Fanpage. (tj. imię, nazwisko)
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
 6. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.
 7. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny lub na nagrodę innego rodzaju.
 8. Udział w akcji jest automatyczną akceptacją regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych potrzebnych do wzięcia udziału w konkursie oraz wysyłki nagród.
 9. Nagrody w konkursie zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych podanych przez uczestników jest Organizator oraz w zakresie, w jakim konkurs odbywa się na portalu Facebook, administratorem danych osobowych uczestników pozostaje również właściciel portalu Facebook.
 2. Z Organizatorem można się skontaktować poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: [email protected] lub wysłanie listu na adres siedziby Organizatora wskazany w § 1 Regulaminu. 
 3. Dane osobowe uczestników przetwarzane są przez Organizatora na potrzeby konkursu od momentu zamieszczenia przez uczestnika jego komentarza zgodnie z wymogami konkursu.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników przez Organizatora jest:
 5. prawnie uzasadniony interes Organizatora polegający na przetwarzaniu danych osobowych Uczestników w celu należytego przeprowadzenia Konkursu, pozyskania dodatkowych informacji o Laureatach konkursu celem ich nagrodzenia, nagrodzenia Laureatów konkursu zgodnie z zasadami konkursu, udzielenia odpowiedzi na pytania, uwagi i reklamacje Uczestników (art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679),
 6. prawnie uzasadniony interes Organizatora polegający na zwiększeniu zainteresowania profilem na portalu Facebook, za pośrednictwem którego przeprowadzony jest konkurs (art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679),
 7. ewentualny obowiązek rozliczenia się z właściwym urzędem skarbowym ciążący na Organizatorze wynikający z przepisów prawa podatkowego a także obowiązek podawania przez Organizatora autora zdjęcia, jeżeli Uczestnik podał tę daną wynikający z przepisów prawa autorskiego (art. 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679),
 8. prawnie uzasadniony interes polegający na potrzebie ochrony Organizatora przed ewentualnymi roszczeniami uczestników lub też dochodzenia swoich praw przez Organizatora w przypadku, gdyby okazało się, że Laureat nie jest autorem nagrodzonego utworu, uczestnik nie mógł otrzymać nagrody (art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679).
 9. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania a także w przewidzianych przez prawo okolicznościach prawo usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo sprzeciwu.
 10. Organizator udostępni dane laureatów (imię i nazwisko) w celu ogłoszenia wyników konkursu na swoim profilu, na Facebook'u.
 11. Uczestnik jest uprawniony do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Uczestnik zobowiązany jest do podania danych osobowych wymaganych przez Organizatora, jeżeli chce wziąć udział w konkursie a Laureat jest zobowiązany do podania dodatkowych danych osobowych, jeżeli chce otrzymać nagrodę. Niepodanie danych osobowych skutkuje odpowiednio niemożnością udziału w konkursie lub niemożnością otrzymania nagrody. 

Reklamacje 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Facebooku.”
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni. 

Postanowienia końcowe 

  1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
  2. Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu właściwych przepisów prawa polskiego.
  3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.
  5. W wypadkach, o których mowa w powyższym punkcie zmiana regulaminu zostanie uwidoczniona na stronie Wydarzenia wraz z jednolitym tekstem regulaminu. Uczestnicy, którzy dokonali zgłoszenia zgodnie z Regulaminem zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu za pośrednictwem portalu Facebook (w tym ewentualnie przy użyciu aplikacji Messenger powiązanej z portalem Facebook). Nowa treść regulaminu zacznie obowiązywać uczestników, którzy zamieścili swój komentarz zgodnie z regulaminem po upływie 7 dni od otrzymania wiadomości od Organizatora. Zmiana regulaminu nie może jednak skutkować nałożeniem na uczestników jakichkolwiek obciążeń finansowych.
  6. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z dalszego udziału w Konkursie poprzez usunięcie swojego komentarza do chwili ogłoszenia wyników konkursu
Zapraszamy do udziału w konkursie.

Loading...